Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2022-10-19

1. Įvadas

Šios Taisyklės ir sąlygos taikomos šiai svetainei ir su mūsų produktais bei paslaugomis susijusiems sandoriams. Jums gali būti taikomos papildomos sutartys, susijusios su jūsų santykiais su mumis arba bet kokiais iš mūsų gaunamais produktais ar paslaugomis. Jei kurios nors papildomų sutarčių nuostatos prieštarauja kurioms nors šių Sąlygų nuostatoms, šių papildomų sutarčių nuostatos bus taikomos ir turės viršenybę.

2. Privalomas

Registruodamiesi šioje svetainėje, prisijungdami prie jos ar kitaip naudodamiesi ja, sutinkate laikytis šių toliau išdėstytų Sąlygų ir sąlygų. Vien naudojimasis šia svetaine reiškia, kad žinote ir sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis. Tam tikrais konkrečiais atvejais galime paprašyti jūsų aiškiai išreikšti sutikimą.

3. Elektroninis bendravimas

Naudodamiesi šia svetaine arba bendraudami su mumis elektroninėmis priemonėmis, jūs sutinkate ir pripažįstate, kad mes galime bendrauti su jumis elektroniniu būdu savo svetainėje arba siųsdami jums elektroninį laišką, ir jūs sutinkate, kad visos sutartys, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums pateikiame elektroniniu būdu, atitinka visus teisinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimu, kad tokie pranešimai būtų rašytiniai.

4. Intelektinė nuosavybė

Mums arba mūsų licencijos davėjams priklauso ir jie kontroliuoja visas autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su interneto svetaine ir joje rodomais ar pasiekiamais duomenimis, informacija ir kitais ištekliais.

4.1. Visos teisės yra saugomos

Jei konkretus turinys nenurodo kitaip, jums nesuteikiama licencija ar kita teisė pagal autorių teises, prekių ženklus, patentus ar kitas intelektinės nuosavybės teises. Tai reiškia, kad be mūsų išankstinio raštiško leidimo nenaudosite, nekopijuosite, neatkursite, neatliksite, nerodysite, nerodysite, neplatinsite, neįdiegsite į jokią elektroninę laikmeną, nekeisite, neperkelsite, nedekompiliuosite, neperduosite, neperkelsite, neperduosite, neparduosite, neparduosite ir nekomercinsite jokių šioje svetainėje esančių išteklių jokia forma, išskyrus atvejus ir tik tiek, kiek kitaip numatyta privalomuose teisės aktuose (pvz., teisė cituoti).

5. Trečiųjų šalių nuosavybė

Mūsų svetainėje gali būti hipersaitų ar kitų nuorodų į kitų šalių svetaines. Mes nekontroliuojame ir neperžiūrime kitų šalių interneto svetainių, į kurias yra nuorodos iš šios svetainės, turinio. Kitų svetainių siūlomiems produktams ar paslaugoms taikomos tos trečiosios šalies taikomos sąlygos. Mes nebūtinai pritariame tose svetainėse išreikštai nuomonei ar jose pateiktai medžiagai.

Mes neatsakome už šių svetainių privatumo praktiką ar turinį. Jūs prisiimate visą riziką, susijusią su naudojimusi šiomis svetainėmis ir bet kokiomis susijusiomis trečiųjų šalių paslaugomis. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kad ir kaip jie būtų padaryti, dėl to, kad atskleidėte asmeninę informaciją trečiosioms šalims.

6. Atsakingas naudojimas

Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje sutinkate ją naudoti tik numatytais tikslais ir taip, kaip leidžiama pagal šias Sąlygas, bet kokias papildomas sutartis su mumis, galiojančius įstatymus, taisykles ir visuotinai pripažintą interneto praktiką bei pramonės gaires. Negalite naudotis mūsų svetaine ar paslaugomis naudodami, skelbdami ar platindami bet kokią medžiagą, kurią sudaro kenkėjiška kompiuterių programinė įranga (arba kuri yra susijusi su ja); naudoti iš mūsų svetainės surinktus duomenis bet kokiai tiesioginės rinkodaros veiklai arba vykdyti bet kokią sistemingą ar automatizuotą duomenų rinkimo veiklą mūsų svetainėje ar su ja susijusią veiklą.

Griežtai draudžiama užsiimti bet kokia veikla, kuri daro ar gali daryti žalą svetainei arba trukdo svetainės veikimui, prieinamumui ar pasiekiamumui.

7. Registracija

Mūsų svetainėje galite užsiregistruoti paskyrą. Šio proceso metu gali tekti pasirinkti slaptažodį. Esate atsakingi už slaptažodžių ir paskyros informacijos konfidencialumą ir sutinkate nesidalyti slaptažodžiais, paskyros informacija ar apsaugota prieiga prie mūsų svetainės ar paslaugų su jokiais kitais asmenimis. Negalite leisti jokiam kitam asmeniui naudotis jūsų paskyra, kad galėtumėte prisijungti prie svetainės, nes esate atsakingi už visą veiklą, kuri vykdoma naudojantis jūsų slaptažodžiais ar paskyromis. Sužinoję apie bet kokį slaptažodžio atskleidimą, privalote nedelsdami mums apie tai pranešti.

Nutraukę paskyros galiojimą, nebandysite užregistruoti naujos paskyros be mūsų leidimo.

8. Grąžinimo ir grąžinimo politika

8.1. Teisė atsisakyti sutarties

Turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami priežasties.

Atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kai jūs įgyjate arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią nurodėte jūs, įgyja fizinį prekių valdymą.

Kad pasinaudotumėte teise atsisakyti sutarties, turite mus informuoti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties nedviprasmišku pareiškimu (pavyzdžiui, laišku, išsiųstu paštu, faksu arba elektroniniu paštu). Mūsų kontaktinius duomenis rasite toliau. Galite naudoti pridedamą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma.

Jei pasinaudosite šia galimybe, mes nedelsdami patvariojoje laikmenoje (pavyzdžiui, el. paštu) perduosime jums patvirtinimą apie tokio atsisakymo gavimą.

Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties išsiųstumėte nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui.

8.2. Atsisakymo pasekmės

Jei atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, susidariusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei mūsų siūlomas pigiausias standartinio pristatymo būdas). Tokį grąžinimą atliksime naudodami tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote pradiniam sandoriui, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kokiu atveju dėl tokio grąžinimo nepatirsite jokių mokesčių.

Jūs turite grąžinti prekes arba perduoti jas mums arba mūsų įgaliotam asmeniui, kad šis jas priimtų, nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie savo atsisakymą nuo šios sutarties. Šis terminas laikomas nepraleistu, jei prekes išsiunčiate atgal nepasibaigus 14 dienų terminui.

Mes galime sulaikyti kompensacijos grąžinimą, kol gausime prekes atgal arba kol jūs pateiksite įrodymus, kad išsiuntėte prekes atgal, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Mes padengsime prekių grąžinimo ir (arba) atsiėmimo išlaidas.

Jūs atsakote tik už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl prekių tvarkymo, išskyrus tai, kas būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Atkreipkite dėmesį, kad yra tam tikrų teisinių teisės atsisakyti sutarties išimčių, todėl kai kurių prekių negalima grąžinti ar pakeisti.  Informuosime jus, ar tai taikytina jūsų konkrečiu atveju.

9. Idėjų pateikimas

Nepateikite jokių idėjų, išradimų, autorinių kūrinių ar kitos informacijos, kuri gali būti laikoma jūsų intelektine nuosavybe ir kurią norėtumėte mums pateikti, nebent prieš tai pasirašytume susitarimą dėl intelektinės nuosavybės arba informacijos neatskleidimo sutartį. Jei atskleisite ją mums be tokio rašytinio susitarimo, suteikiate mums pasaulinę, neatšaukiamą, neišimtinę, nemokamą licenciją naudoti, atkurti, saugoti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti jūsų turinį bet kokioje esamoje ar būsimoje laikmenoje.

10. Naudojimo nutraukimas

Savo nuožiūra bet kuriuo metu galime laikinai ar visam laikui pakeisti arba nutraukti prieigą prie svetainės ar bet kurios joje esančios paslaugos. Jūs sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį tokį jūsų prieigos prie interneto svetainės ar bet kokio turinio, kuriuo galbūt dalijotės interneto svetainėje, pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą. Neturėsite teisės į jokią kompensaciją ar kitokį mokėjimą, net jei tam tikros funkcijos, nustatymai ir (arba) bet koks turinys, prie kurio prisidėjote arba kuriuo pasitikėjote, bus visam laikui prarasti. Negalite apeiti ar apeiti arba bandyti apeiti ar apeiti jokių mūsų svetainės prieigos ribojimo priemonių.

11. Garantijos ir atsakomybė

Jokia šio skirsnio nuostata neapriboja ir nepanaikina jokių pagal įstatymą numanomų garantijų, kurių apribojimas ar panaikinimas būtų neteisėtas. Ši svetainė ir visas svetainės turinys teikiamas “toks, koks yra” ir “toks, koks yra”, todėl joje gali būti netikslumų ar spausdinimo klaidų. Mes aiškiai atsisakome bet kokių aiškių ar numanomų garantijų dėl turinio prieinamumo, tikslumo ar išsamumo. Nesuteikiame jokių garantijų, kad:

ši svetainė arba mūsų produktai ar paslaugos atitiks jūsų reikalavimus;

ši svetainė bus pasiekiama nepertraukiamai, laiku, saugiai ir be klaidų;

bet kokio produkto ar paslaugos, kuriuos įsigijote ar gavote naudodamiesi šia svetaine, kokybė atitiks jūsų lūkesčius.

Jokia šios svetainės informacija nėra ir negali būti laikoma teisine, finansine ar medicinine konsultacija. Jei jums reikia patarimo, turėtumėte pasikonsultuoti su atitinkamu specialistu.

Tolesnės šio skyriaus nuostatos bus taikomos tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, ir neapribos ar nepanaikins mūsų atsakomybės bet kokiu klausimu, kurį apriboti ar panaikinti mūsų atsakomybę būtų neteisėta ar neteisėta. Jokiu būdu nebūsime atsakingi už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą (įskaitant bet kokią žalą dėl negauto pelno ar pajamų, duomenų, programinės įrangos ar duomenų bazės praradimo ar sugadinimo, turto ar duomenų praradimo ar sugadinimo), kurią patirsite jūs ar bet kuri trečioji šalis dėl jūsų prieigos prie mūsų svetainės ar naudojimosi ja.

Išskyrus atvejus, kai papildomoje sutartyje aiškiai nurodyta kitaip, mūsų didžiausia atsakomybė jums už visus nuostolius, atsirandančius dėl interneto svetainės ar susijusius su ja arba bet kokiais produktais ir paslaugomis, parduodamais ar parduodamais per interneto svetainę, neatsižvelgiant į teisinio ieškinio formą, kuria nustatoma atsakomybė (pagal sutartį, teisingumą, aplaidumą, numanomą elgesį, deliktą ar kitaip), bus apribota bendra kaina, kurią sumokėjote mums už tokių produktų ar paslaugų įsigijimą arba naudojimąsi interneto svetaine. Toks apribojimas bus taikomas bendrai visoms jūsų pretenzijoms, ieškiniams ir bet kokios rūšies ir pobūdžio ieškinių priežastims.

12. Privatumas

Norėdami naudotis mūsų svetaine ir (arba) paslaugomis, registracijos proceso metu gali tekti pateikti tam tikrą informaciją apie save. Jūs sutinkate, kad bet kokia jūsų pateikta informacija visada bus tiksli, teisinga ir naujausia.

Jūsų asmens duomenis vertiname rimtai ir esame įsipareigoję saugoti jūsų privatumą. Nenaudosime jūsų el. pašto adreso nepageidaujamiems laiškams siųsti. Visi mūsų jums siunčiami el. laiškai bus susiję tik su sutartų produktų ar paslaugų teikimu.

13. Eksporto apribojimai / teisinė atitiktis

Draudžiama prieiti prie svetainės iš teritorijų ar šalių, kuriose Svetainėje parduodamų produktų ar Paslaugų turinys ar jų pirkimas yra neteisėtas. Jūs negalite naudotis šia svetaine pažeisdami Lietuvos eksporto įstatymus ir taisykles.

14. Perleidimas

Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo negalite perleisti, perduoti ar subrangos sutartimi perduoti bet kokių savo teisių ir (arba) pareigų pagal šias Taisykles ir sąlygas, visiškai ar iš dalies, jokiai trečiajai šaliai. Bet koks tariamas perleidimas, pažeidžiantis šį skyrių, bus niekinis ir negaliojantis.

15. Šių Sąlygų ir sąlygų pažeidimai

Nepažeisdami kitų mūsų teisių pagal šias Sąlygas, jei bet kokiu būdu pažeidžiate šias Sąlygas, mes galime imtis veiksmų, kuriuos laikome tinkamais, kad pašalintume pažeidimą, įskaitant laikiną ar nuolatinį jūsų prieigos prie svetainės sustabdymą, susisiekti su jūsų interneto paslaugų teikėju ir paprašyti, kad jis užblokuotų jūsų prieigą prie svetainės, ir (arba) pradėti teisinius veiksmus prieš jus.

16. Žalos atlyginimas

Sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti mus nuo visų pretenzijų, įsipareigojimų, žalos, nuostolių ir išlaidų, susijusių su šių Sąlygų ir sąlygų bei taikomų įstatymų, įskaitant intelektinės nuosavybės teises ir privatumo teises, pažeidimu. Jūs nedelsdami atlyginsite mums žalą, nuostolius, išlaidas ir sąnaudas, susijusias su tokiomis pretenzijomis arba dėl jų atsiradusias.

17. Atsisakymas nuo prievolės

Bet kurios iš šiose Sąlygose ir sąlygose bei bet kurioje Sutartyje išdėstytų nuostatų nevykdymas arba nepasinaudojimas galimybe nutraukti Sutartį nelaikomas tokių nuostatų atsisakymu ir neturi įtakos šių Sąlygų ir sąlygų, bet kurios Sutarties ar bet kurios jos dalies galiojimui arba teisei vėliau vykdyti kiekvieną nuostatą.

18. Kalba

Šios Taisyklės ir sąlygos bus aiškinamos ir interpretuojamos tik lietuvių kalba. Visi pranešimai ir korespondencija bus rašomi tik šia kalba.

19. Visas susitarimas

Šios Taisyklės ir sąlygos yra visas susitarimas tarp jūsų ir “DigitalStoreLT”, susijęs su jūsų naudojimusi šia svetaine.

20. Šių Sąlygų atnaujinimas

Šias Taisykles ir sąlygas galime laikas nuo laiko atnaujinti. Šių Taisyklių ir sąlygų pradžioje nurodyta data yra naujausia peržiūrėjimo data. Apie bet kokius pakeitimus ar atnaujinimus mes jums pateiksime rašytinį pranešimą, o pakeistos Sąlygos įsigalios nuo tos dienos, kai pateiksime jums tokį pranešimą. Tolesnis naudojimasis šia svetaine po to, kai paskelbiami pakeitimai ar atnaujinimai, bus laikomas pranešimu, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių ir sąlygų ir esate jų saistomi. Norėdami paprašyti ankstesnės šių Sąlygų versijos, susisiekite su mumis.

21. Teisės pasirinkimas ir jurisdikcija

Šioms Taisyklėms ir sąlygoms taikomi Lietuvos įstatymai. Bet kokie ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, priklauso Lietuvos teismų jurisdikcijai. Jei teismas ar kita institucija nustato, kad kuri nors šių Sąlygų ir sąlygų dalis ar nuostata yra negaliojanti ir (arba) neįgyvendinama pagal galiojančius įstatymus, tokia dalis ar nuostata bus pakeista, išbraukta ir (arba) įgyvendinama maksimaliai leistina apimtimi, kad būtų įgyvendintas šių Sąlygų ir sąlygų tikslas. Kitoms nuostatoms tai įtakos neturės.

22. Kontaktinė informacija

Šią svetainę valdo ir tvarko ŽILVINAS LESKAUSKAS

Individualios veiklos pažymos numeris – 1139572
Dėl šių Taisyklių ir sąlygų su mumis galite susisiekti rašydami arba siųsdami el. laišką šiuo adresu: info@digitalstore.lt arba telefonu +37063208163